ПОРЯДОК

організації розповсюдження знаків поштової оплати (ЗПО)

Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта»

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про поштовий зв’язок» (далі – Закон) та Рішення Конституційного Cуду України від 28.05.2003 №10-рп/2003, Положення про знаки поштової оплати, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 24.06.2010 №388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2010 за №553/17848 (далі – Положення), та Інструкції про порядок формування тиражів, замовлення, постачання, обліку та зберігання знаків поштової оплати в Українському державному підприємстві поштового зв’язку «Укрпошта» (далі – Інструкція), затвердженої наказом УДППЗ «Укрпошта» від 10.09.2009 № 771.
1.2. Основною метою розроблення даного Порядку є врегулювання відносин щодо організації розповсюдження знаків поштової оплати (далі – ЗПО) та створення належних умов для задоволення потреб споживачів у ЗПО і тим самим – забезпечення доступності до послуг поштового зв’язку.
1.3. Організація розповсюдження ЗПО є сукупність заходів, здійснюваних національним оператором поштового зв’язку щодо забезпечення користувачів послуг поштового зв’язку та інших споживачів поштовими марками, маркованими конвертами та картками.
Відповідно до Рішення Конституційного Cуду України від 28.05.2003 №10-рп/2003 під «сукупністю заходів» розуміється визначення порядку розповсюдження продукції (ЗПО), а також її реалізацію як національним оператором поштового зв’язку безпосередньо, так й іншими юридичними і фізичними особами на договірній основі відповідно до законодавства України.
1.4. ЗПО повинні відповідати вимогам:
– Галузевого стандарту України «Зв’язок поштовий. Марки та блоки поштові. Технічні умови. ГСТУ 45.027-2003»;
– Державного стандарту України «Зв’язок поштовий. Картки поштові. Технічні умови. ДСТУ 3875-99»;
– Державного стандарту України «Зв’язок поштовий. Конверти поштові. Технічні умови. ДСТУ 3876-99».
1.5. З метою належного інформування споживачів послуг поштового зв’язку та суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію ЗПО на договірних засадах, Порядок оприлюднюється національним оператором поштового зв’язку у спосіб, передбачений чинним законодавством України у сфері доступу до публічної інформації.

2. Терміни та визначення

2.1. ЗПО – поштові марки, блоки, марковані конверти та марковані картки.
2.2. Поштова марка – державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням його номінальної вартості та держави, який є засобом оплати послуг поштового зв’язку, що надаються національним оператором.
Поштові марки (в тому числі надруковані на поштових конвертах і поштових картках) є засобом оплати послуг поштового зв’язку з пересилання письмової кореспонденції, що надаються національним оператором.
2.3. Маркований конверт, маркована картка – поштовий конверт, бланк поштової картки, виготовлені за встановленим стандартом із надрукованою на них поштовою маркою.
2.4. Номінальна вартість поштової марки – вартість послуги поштового зв’язку, що зазначається на поштовій марці арабськими цифрами або латинськими літерами.
2.5. Розповсюджувач ЗПО – суб’єкт господарювання (юридична особа, фізична особа – підприємець), який здійснює реалізацію ЗПО відповідно до законодавства в обсягах та асортименті, визначених договором купівлі-продажу ЗПО, укладеним з УДППЗ «Укрпошта» (філіалом підприємства).
Інші терміни та визначення вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про поштовий зв’язок» та інших актах законодавства.

3. Організація розповсюдження ЗПО

3.1. Розповсюдження ЗПО регламентується Законом та належить до особливостей діяльності національного оператора поштового зв’язку, функції якого покладено на Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» (далі – УДППЗ «Укрпошта»).
3.2. Враховуючи виключне право національного оператора (ст. 15 Закону) на організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток (ЗПО), УДППЗ «Укрпошта» встановлює наступний порядок розповсюдження ЗПО:
через мережу об’єктів поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта», де надаються послуги користувачам, а саме:
– в операційних залах відділень поштового зв’язку, в тому числі пересувних відділень поштового зв’язку, окремо виділених робочих місцях;
– листоношами під час доставки пошти;
– начальниками відділень поштового зв’язку під час обходу доставних дільниць при виконанні обов’язків листонош;
– позаштатними працівниками за агентськими угодами;
– на підставі укладених договорів відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством у сфері здійснення державних закупівель, та примірного договору купівлі-продажу знаків поштової оплати, що додається.
через суб’єктів господарювання – розповсюджувачів ЗПО.
3.3. Через мережу об’єктів поштового зв’язку:
3.3.1. Розповсюдження ЗПО через мережу об’єктів поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта», де надаються послуги користувачам, має повною мірою забезпечувати потреби користувачів послуг, не обмежуючи їхніх можливостей щодо придбання марок, маркованих конвертів та карток.
3.3.2. Придбання ЗПО може здійснюватися як фізичними, так і юридичними особами за готівковим та безготівковим видами розрахунків.
3.3.3. Реалізація ЗПО в результаті участі УДППЗ «Укрпошта» (філіалу підприємства) в процедурах закупівель ЗПО за державні кошти здійснюється на підставі укладених за їх підсумками договорів, основні умови яких формулюються згідно з чинним законодавством відповідно до заявленого Замовником торгів предмету закупівель.
3.4. Через суб’єктів господарювання – розповсюджувачів ЗПО:
3.4.1. Розповсюджувачем ЗПО може бути будь-який суб’єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа – підприємець), який здійснює господарську діяльність відповідно до чинного законодавства та реалізовує ЗПО в обсягах та асортименті, визначених договором купівлі-продажу ЗПО, укладеним з УДППЗ «Укрпошта» (філіалом підприємства).
3.4.2. Розповсюдження ЗПО через суб’єктів господарювання – розповсюджувачів ЗПО здійснюється в обсягах та асортименті, визначених договором купівлі-продажу ЗПО, укладеним з УДППЗ «Укрпошта» (філіалом підприємства) відповідно до примірного договору (Додаток до цього Порядку).
3.5. Реалізація ЗПО розповсюджувачам ЗПО здійснюється в межах виробничої програми УДППЗ «Укрпошта», яка формується на кожен рік відповідно до фінансового плану підприємства з урахуванням запланованих показників вихідного платного обміну і діючих тарифів на пересилання письмової кореспонденції, та наявного в УДППЗ «Укрпошта» асортименту ЗПО.
3.5.1. При формуванні виробничої програми на наступний рік філіалами підприємства здійснюється розрахунок необхідної кількості ЗПО, в тому числі з урахуванням замовлень на придбання ЗПО суб’єктів господарювання, що мають намір укласти договір з УДППЗ «Укрпошта» (філіалом підприємства) купівлі-продажу ЗПО. Пропозиції філіалів щодо обсягів ЗПО для розповсюджувачів ЗПО надаються до УДППЗ «Укрпошта» не пізніше 30 жовтня поточного року, що передує планованому.
3.5.2. Розповсюджувачі, які мають намір укласти договір купівлі-продажу ЗПО з метою їх подальшого розповсюдження, у термін до 1 жовтня поточного року, що передує планованому, надають УДППЗ «Укрпошта» (філіалу підприємства) в письмовій формі дані щодо орієнтовних обсягів закупівлі ЗПО (за видами відповідно до номінальної вартості) для врахування при формуванні УДППЗ «Укрпошта» виробничої програми та фінансового плану на наступний за поточним рік.
3.5.3. У разі звернення до УДППЗ «Укрпошта» (філіалу підприємства) розповсюджувача ЗПО, який своєчасно не надав інформації, визначеної в підпункті 3.5.1 цього Порядку, із замовленням на придбання ЗПО УДППЗ «Укрпошта» здійснює реалізацію йому продукції в межах наявного асортименту та обсягів ЗПО з урахуванням нормативного запасу ЗПО для забезпечення власних виробничих потреб.
3.5.4. УДППЗ «Укрпошта» відмовляє розповсюджувачу ЗПО в продажі ЗПО у разі ненадання інформації згідно з підпунктом 3.5.1 цього Порядку та за відсутності необхідного асортименту ЗПО (чи недостатній кількості ЗПО у філіалах для забезпечення власних виробничих потреб).

4. Порядок розрахунків

4.1. Реалізація ЗПО розповсюджувачам ЗПО здійснюється виключно за номінальною вартістю та встановленими національним оператором цінами, без виплати винагороди.
4.2. Розповсюджувач ЗПО здійснює попередню оплату в розмірі 100 %* вартості замовлених ЗПО.
*Примітка. У разі, якщо стороною договору купівлі-продажу ЗПО (розповсюджувачем) є бюджетна установа, пункт договору про здійснення розрахунків формулюється згідно з вимогами Державного казначейства України щодо порядку розрахунків для бюджетних установ.
4.3. Юридична особа – розповсюджувач ЗПО перераховує кошти на розрахунковий рахунок філіалу УДППЗ «Укрпошта». Юридичним особам ЗПО передаються на підставі довіреності установленої форми та за накладною ф. М-11, яка складається у двох примірниках. До накладної ЗПО приписуються обов’язково із зазначенням їх найменування а номінальної вартості.
4.4. Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності – розповсюджувач ЗПО на підставі укладеного договору перераховує кошти на розрахунковий рахунок УДППЗ «Укрпошта» або розраховується готівкою за придбані ЗПО в межах встановленої Національним банком України граничної суми готівкового розрахунку.

Додаток до Порядку організації розповсюдження знаків поштової оплати (ЗПО) – Примірний Договір купівлі-продажу знаків поштової оплати (ЗПО)