АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Публічного акціонерного товариства «Укрпошта»

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (далі – Акціонерне товариство)
проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник і засновники (учасники) у своїй внутрішній діяльності, а також у
правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються
принципом “нульової толерантності” до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством
заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

I. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції
у діяльності Акціонерного товариства .
2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України “Про запобігання
корупції” (далі – Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з
питань запобігання корупції.
3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.
4. Антикорупційну програму затверджено рішенням (наказом) керівника ПАТ «Укрпошта» після її обговорення з
працівниками і посадовими особами Акціонерного товариства.
5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб
Акціонерного товариства, а також для її ділових партнерів шляхом її розміщення в електронному вигляді на веб-сайті ПАТ
«Укрпошта»..

II. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію
Антикорупційної програми (Завантажити)