УГОДА

про партнерство та організацію взаємовідносин

між Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта»

та Асоціацією філателістів України

м. Київ                                                                                             «       » __________2011    р.

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта», в особі першого заступника генерального директора Ніколайчук Марини Лазарівни, яка діє на підставі довіреності від 04.06.2010 року №1686, з однієї сторони та Асоціація філателістів України (АсФУ) в особі виконуючого обов’язки Президента АсФУ Фурмана Всеволода Наумовича, який діє на підставі Статуту АсФУ, зареєстрованого Міністерством юстиції України 26 листопада 1992 р. (Свідоцтво № 333) та Рішення Президії Правління АсФУ від 24 грудня 2010р. (Протокол №4/10), з іншого боку, усвідомлюючи необхідність продовження співпраці УДППЗ «Укрпошта» та АсФУ для вирішення повсякденних і стратегічних питань розвитку та популяризації філателії в Україні, що має позначитися на збільшенні кількості прихильників поштової мініатюри та відповідно зміцненні філателістичної індустрії, та відзначаючи необхідність співробітництва та поєднання зусиль задля цього, разом іменовані Сторони, уклали цю Угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Сторони за цією Угодою домовились шляхом об’єднання своїх зусиль співпрацювати для досягнення наступних загальних цілей і завдань:

– пропаганда історико-культурної спадщини України, зокрема, історії її пошти та марко видання, наукових, технічних та спортивних досягнень країни шляхом видання відповідних ЗПО;

– забезпечення ефективного розвитку філателії в Україні шляхом популяризації поштової марки та залучення до даного інтелектуального захоплення різних верств населення.

2. ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН

2.1. Для досягнення цілей, визначених даною Угодою, Сторони мають право:

2.1.1. Обмінюватися наявною в їхньому розпорядженні інформацією з питань, які становлять взаємний інтерес Сторін, встановлювати необхідні зв’язки з третіми особами та інформувати один одного про результати цих контактів.

2.1.2. Створювати спільні робочі групи за участю представників Сторін з метою опрацювання проектів документів, що є предметом цієї Угоди, напрацювання пропозицій щодо їх удосконалення.

2.1.3. Проводити спільні заходи (круглі столи, ділові зустрічі, виставки, ярмарки, тренінги тощо) в порядку й на умовах, визначених Сторонами.

2.1.4. Спільними зусиллями видавати науково-популярну філателістичну літературу.

2.1.5. У процесі виконання поставлених цілей будувати свої взаємини на підставі рівності й захисту інтересів один одного.

2.1.6. За згодою Сторін надавати інформацію в засоби масової інформації про заходи, які проводилися, проводяться або планується провести Сторонами.

2.1.7. Сприяти в реалізації програм і заходів, спрямованих на реалізацію основних цілей та завдань Сторін.

2.1.8. Співпрацювати для досягнення цілей, передбачених даною Угодою.

2.2. Окрім вищезазначеного, кожна зі Сторін має право:

2.2.1. УДППЗ “Укрпошта»

2.2.1.1. Організувати якісне в повному обсязі обслуговування власників абонементів на одержання знаків поштової оплати та філателістичної продукції.

2.2.1.2. Здійснювати щорічний випуск каталогу знаків поштової оплати.

2.2.1.3. Продовжити формування Музейного фонду поштовими марками, блоками, маркованими конвертами та картками, а також документами, пов’язаними з діяльністю УДППЗ «Укрпошта» (технологією обробки поштових пересилань, тарифами, поштовими правилами) з метою створення Музею пошти.

2.2.1.4. Сприяти в організації проведення в регіональних дирекціях УДППЗ «Укрпошта» зустрічей філателістів – забезпечити їх приміщенням для проведення цих зустрічей та організувати участь в даному заході представників пошти, які відповідають за даний напрямок роботи.

2.2.1.5. Залучати АсФУ до розробки тематичних планів випуску ЗПО.

2.2.1.6. Забезпечити роботу комісії УДППЗ «Укрпошта»  з проведення державної експертизи культурних цінностей – філателістичних матеріалів, що тимчасово вивозяться за кордон України.

2.2.1.7. Розміщувати на власному корпоративному сайті інформацію щодо діяльності АсФУ (історія створення, цілі та завдання, структура, контактна інформація).

2.2.1.8. Публікувати на сторінках газети «Поштовий вісник» матеріали щодо розвитку філателії та діяльності АсФУ, статті з історії пошти на землях України, авторами яких є члени АсФУ.

2.2.1.9. Публікувати в газеті «Поштовий вісник», на корпоративному сайті УДППЗ «Укрпошта» випереджуючу інформацію про ЗПО, які готуються до випуску в обіг.

2.2.1.10. Розглядати питання спільного з УДППЗ «Укрпошта» проведення національних та міжнародних філателістичних виставок в Україні.

2.2.1.11. На правах колективного члена Асоціації філателістів України дотримуватися її Статуту.

2.2.2. Асоціація філателістів України

2.2.2.1. Вживати необхідні заходи, спрямовані на збільшення кількості власників абонементів  на одержання знаків поштової оплати та філателістичної продукції та виконання ними зобов’язань щодо придбання замовленої продукції, а також зростання кількості колекціонерів поштових марок та споживачів супутньої їм продукції.

2.2.2.2. Виявляти та попереджувати дії, що шкодять пошті, включаючи випадки підробки, фальсифікації марок, повторного використання ЗПО, франкування кореспонденції вилученими з обігу ЗПО та погашеними Першим Днем поштовими марками.

2.2.2.3. Проводити спільно з регіональними дирекціями УДППЗ «Укрпошта» публічні акції, що сприятимуть популяризації поштової марки та філателії, піднесенню іміджу УДППЗ «Укрпошта».

2.2.2.4. Надавати пропозиції щодо концепції представлення українських марок в офіційних класах на міжнародних, європейських та всесвітніх виставках.

2.2.2.5. Забезпечити участь представників АсФУ в роботі комісії УДППЗ «Укрпошта»  з проведення державної експертизи культурних цінностей – філателістичних матеріалів, що тимчасово вивозяться за кордон України та у складі Редакційно-художньої ради з питань видання поштових марок, маркованих конвертів і карток в Україні.

2.2.2.6. Здійснювати щомісячний випуск бюлетеня «АсФУ-Інформ». Забезпечити розміщення в бюлетені інформації про діяльність УДППЗ «Укрпошта» з випуску поштових марок та немаркованої продукції, проведення спецпогашень, а також інших заходів, пов’язаних з філателією.

2.2.2.7. Розглядати питання спільного з УДППЗ «Укрпошта» проведення національних та міжнародних філателістичних виставок в Україні, сприяти в організації проведення даних виставок.

3. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

3.1. Усі суперечки, які виникають із даної Угоди або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами в рамках чинного законодавства.

4. ДІЯ УГОДИ

4.1.Ця Угода набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2011 р.

4.2. У разі відсутності письмових заяв Сторін про розірвання Угоди за два місяці до закінчення терміну дії зазначеного в п.4.1. Договору, договір пролонгується на той же термін і на тих же умовах.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Всі правовідносини, які виникають з даної Угоди або пов’язані з нею, у тому числі пов’язані з висновком, виконанням, зміною й припиненням даної Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регламентуються даною Угодою і відповідними нормами чинного законодавства.

5.2. Додаткові угоди й додатки до цієї Угоди є її невід’ємною частиною й мають юридичну чинність у випадку, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами й скріплені їхніми печатками.

5.3. Всі виправлення по тексту даної Угоди мають юридичну чинність і можуть прийматися до уваги винятково за умови, якщо вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін і скріплені їхніми печатками.

5.4. Дана Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов і термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної з Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

УДППЗ «Укрпошта»

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

п/р 26007301896

в Головному операційному управлінні

ВАТ «Ощадбанк», м. Київ

МФО 300465, ЄДРПОУ 21560045

Свідоцтво платника податку № 35479574

Індивідуальний податковий № 215600426655

Тел./факс 278-26-68


Перший заступник генерального директора
________________ Ніколайчук М.

Асоціація філателістів України

65000, м. Одеса, Поштамт, а/с 384

тел. 048 726 63 69

Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян 26 листопада 1992 р. № 333

р/р 26009000058469 в ПАТ «Укрсоцбанк»

МФО 300023

код ЄДРПОУ 00425219

в.о. Президента
_________________ Фурман В.Н.